Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

COVID-19 - POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

Obrátili jsme se na jednotlivé pojistitele s žádostí o stanovisko k nejčastějším dotazům, jejich vyjádření naleznete zde.

 1. Je možné v současné chvíli uzavřít pojištění přerušení provozu – připojištění zamezení přístupu z důvodu úředního zásahu v souvislosti s případným vyhlášením karantény úředním rozhodnutím?
 2. V případě uzavření připojištění bude platnost okamžitá nebo bude vyžadováno určité období (karenční doba) po sjednání pojištění kdy se pojištění nebude vztahovat na škody vzniklé přerušením provozu v souvislosti se zamezením přístupu?
 3. Je možné sjednat pojištění jednorázové akce pro případ nekonání této akce z důvodu zrušení v souvislosti s koronavirem (v souvislosti s nakažlivou nemocí, resp. s epidemií COVID 19)?

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pojistné krytí v rozsahu následků COVID 19 je pro pojištění přerušení provozu i nekonání akce obecně nedostupné. Pokoušeli jsme se sehnat toto krytí na globálních zajistných trzích, ale bezvýsledně. Objem možných škod a pravděpodobnost vzniku škody jsou tak vysoké, že je nelze pokrýt dostupným kapitálem.

 

Generali Česká pojišťovna a.s.

Žádné takovéto pojištění nabízet nebudeme.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Vámi poptávané riziko nepojišťujeme, ale v případě komplexního pojištění, kdy zákazník trvá i na pojištění předmětného rizika, posoudíme takový požadavek individuálně.

 

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

V rámci produktů naší pojišťovny není nyní možné poptávané pojištění přerušení provozu z důvodu
zamezení přístupu z důvodu rozhodnutí orgánu veřejné moci sjednat. Tento zákaz je vydán
v souvislosti s aktuální hrozbou nákazy koronavirem COVID 19 a do odvolání se týká všech nově
uzavíraných pojistných smluv i dodatků již běžících smluv.

Pokud jde o dotaz k nekonání akce, tak na tento druh pojištění se naše pojišťovna nespecializuje, a tudíž i v tomto případě je naše odpověď negativní.

 

Pojišťovna VZP, a.s.

Přerušení provozu z důvodu úředního zásahu nabízíme pouze pro ambulantní ordinace, kde je možné pojištění sjednat s 1 měsíční čekací dobou, přičemž od příštího týdne bude k dispozici nová verze kalkulátoru, která tuto dobu navyšuje na 3 měsíce (upřesňuji, že prodloužení čekací doby nemá návaznost na koronavirus).

Pojištění nekonání akce standardně nenabízíme, přičemž z příčiny koronaviru bychom aktuálně nenabídli ani v individuálním režimu.

 

Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s. – Odbor pojištění podnikatelských rizik

k pojištění přerušení provozu poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb z důvodu úředního zásahu a újmy na zdraví, sjednaného produktem Smluvní lékař, Lékař či Farmaceut datum prohlášení 19. 03. 2020

Vzhledem k událostem posledních týdnů, na něž navazují opatření vlády, vydáváme prohlášení týkající se pojistného krytí pojištění přerušení provozu z důvodu úředního zásahu a újmy na zdraví, sjednávaného pro poskytovatele ambulantních zdravotních služeb produkty Smluvní lékař, Lékař či Farmaceut (dále jen „pojištění přerušení provozu“).

1.

Úředním zásahem se dle příslušných speciálních pojistných podmínek SPP PZZ či doložky DM006 rozumí rozhodnutí, opatření nebo jiný zásah orgánu státní moci nebo veřejné správy, v jehož přímém důsledku došlo k přerušení nebo omezení provozu pojištěného v místě pojištění.

Pojištění se dle příslušných speciálních pojistných podmínek SPP PZZ či doložky DM006 mimo jiné nevztahuje na přerušení provozu, k němuž došlo v důsledku úředního zásahu, který zakazuje či omezuje prodej určitých výrobků, poskytování služeb nebo výkon jiné činnosti bez přímé vazby k místu pojištění.

Úřední zásah, který necílí adresně k místu pojištění sjednanému v pojistné smlouvě, není ve smyslu pojištění přerušení provozu pojistným nebezpečím, které by mohlo být příčinou pojistné události.

Aby přicházelo v úvahu poskytnutí pojistného plnění, musel by příslušný orgán státní moci či veřejné správy vydat nařízení směřující k uzavření konkrétní ordinace (provozovny) v místě pojištění sjednaném pro tyto účely v pojistné smlouvě, nikoliv k plošnému omezení poskytování služeb či omezení pohybu osob, kteří nemohou přijít do ordinace.

2.

Újmou na zdraví se ve smyslu pojištění přerušení provozu rozumí pracovní neschopnost nastalá v důsledku úrazu či nemoci a karanténa, přičemž pojištění přerušení provozu nevylučuje jako příčinu virus COVID – 19.

Nařízená karanténa není ve smyslu pojištění přerušení provozu úředním zásahem.

 

Allianz pojišťovna, a.s.

Zamezení přístupu

Zamezení přístupu z úředního rozhodnutí je vždy podmíněno věcnou škodou. Karanténu z důvodu Koronaviru (COVID-19) není možné považovat za věcnou škodu (i když je vyhlášena státem).

Z tohoto důvodu není možné přerušení provozu považovat za pojistnou událost. Neuvažujeme, že bychom doložku na zamezení přístupu upravovali a klientům plošně toto pojištění nabízeli.

 

Pojištění nekonání akce z důvodu COVID 19

Nekonání akce z důvodu pandemie/epidemie/infekční choroby je standardní výluka z pojištění nekonání akce.

Rovněž neuvažujeme, že bychom v tomto směru dělali výjimku a výluku z pojištění nekonání akce odstraňovali a toto pojištění v současné dob, kdy je pravděpodobnost vzniku pojistné události velmi vysoká, klientům nabízeli.

 

Lloyd´s of London

Neexistuje žádné zvláštní stanovisko syndikátů, je příliš brzy. Všichni situaci monitorují a vyhodnocují.

Pro nabídku pojištění přerušení provozu (a různých dalších připojištění jako zamezení přístupu) musí být splněna podmínka nahodilosti/nepředvídatelnosti vzniku škody. V takové situaci momentálně nejsme. Škoda, jejíž prvotní příčinou by byl koronavirus, přirozeně takovou podmínku nesplňuje. Celý svět o tom riziku diskutuje a ví se o něm. V současnosti se tedy nesjednává žádné takové pojištění, které by do určité míry a/nebo omezeného limitu krylo škody způsobené přenosnou/nakažlivou nemocí.

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kooperativa nabízí v rámci přerušení provozu tyto dvě varianty možného krytí zamezení přístupu.

Standardní produkt TREND

Aby přicházelo v úvahu možné plnění z pojištění přerušení provozu z důvodu úředního zásahu, musel by úřední zásah směřovat adresně na sjednané místo pojištění.

 

V případě takového opatření ze strany orgánů státní moci, které by sice mělo ve výsledku dopad (také) na činnost klienta, nicméně  by nemělo povahu opatření cílícího adresně na jeho objekt - místo pojištění, by se uplatnila výluka vyplývající z čl. 6 odst. 1) písm. d) ZPP P-405/14, která dopadá na přerušení provozu, k němuž by došlo z důvodu úředního zásahu zakazujícího či omezujícího prodej určitých výrobků, poskytování služeb nebo výkon jiné činnosti bez přímé vazby ke sjednanému místu pojištění.

 

Dále je namístě zmínit čekací dobu v délce 3 měsíců, kterou ve vztahu k přerušení provozu z důvodu úředního zásahu upravuje čl. 8 odst. 6) a 7) ZPP P-405/14.

 

Úsek pojištění hospodářských rizik – nabízí pouze toto krytí

Doložka DPR116 - Zamezení přístupu - Rozšíření rozsahu pojištění (1606)

 1. Ujednává se, že odchylně od čl. 3 ZPP P-400/14 se za věcnou škodu považuje i poškození nebo zničení hmotného majetku, který neslouží provozu pojištěného, některou z příčin, která je v pojistné smlouvě sjednána jako příčina vzniku věcné škody, a jehož poškození nebo zničení zabraňuje nebo překáží přístupu do provozních prostor pojištěného nebo jejich užívání k podnikatelské činnosti pojištěného.
 2. Pro účely tohoto pojištění se ruší ujednání čl. 3 odst. 3) ZPP P-400/14. 
 3. Odchylně od čl. 5 ZPP P-400/14 je pojistnou událostí i vznik následné škody způsobené pojištěnému přerušením jeho provozu z důvodu vzniku věcné škody, jestliže věcná škoda nastala v době trvání pojištění a zároveň v místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě nebo v jeho blízkém okolí, maximálně však 2 km od objektu, areálu nebo budovy, ve které se nachází místo pojištění, nebo od pozemku, na kterém se takový objekt, areál nebo budova nachází.
 4. Pojistitel však neposkytne pojistné plnění za následnou škodu vzniklou v důsledku nedodání elektrického proudu, plynu, vody, páry nebo tepla či přerušení telekomunikační sítě.
 5. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

 

Obecně platí, že situace, která nyní vznikla se dá srovnat se situací, kdy začnou povodně a rozsáhlým územím prochází záplavová vlna – v tomto období žádná „standardní“ pojišťovna už povodeň nebo záplavu nepojistí.“

 

Slavia pojišťovna, a.s.

Pojištění Zamezení přístupu a přerušení provozu z důvodu úředního zásahu v současné době nenabízíme. Pojištění přerušení provozu nabízíme v současné době pouze z důvodů živelních rizik.

Pojištění nekonání akce lze sjednat i pro případy zásahu úřední moci a úředního sanitárního zákazu kvůli nebezpečí nákazy (např. ptačí chřipka, slintavka atd.). Požadavky na pojištění nekonání akce posuzujeme individuálně ve spolupráci s našimi zajistiteli. V současné době pojištění nekonání akce v důsledku  zásahu úřední moci a úředního sanitárního zákazu kvůli nebezpečí nákazy nenabízíme min. pro akce konané v následujících 3 měsících.

 

Slavia pojišťovna, a.s. poskytla vyjádření nejenom k našim dotazům na přerušení provozu o zamezení přístupu (Denial of Access) z důvodu úředního rozhodnutí v souvislosti  s nákazou koronavirem (v souvislosti s epidemií COVID 19) a nekonáním jednorázové akce, ale současně i k dalším dotazům, které dostala od ostatních obchodních partnerů:

 

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ:

 1.  Je možné sjednat pojištění finanční ztráty pro CK, která je způsobena nuceným zrušením zájezdu v souvislosti s koronavirem a nařízením Ministerstva? 
 2.  Je možné z pojištění přerušení provozu, když je připojištěno krytí v souvislosti s úředním zásahem, krýt škody způsobené tím, že klient nemá například z čeho vyrábět? Jelikož materiál nebo komponenty pochází ze země zasažené koronavirem? 
 3.  Je možné sjednat pojištění finanční ztráty způsobené tím, že v hotelu klesly tržby v souvislosti s útlumem cestovního ruchu, prokazatelně spojené s koronavirem (například CK zruší hotelu rezervace)? 

Stanovisko SP

Pojištění finančních ztrát podnikatelských subjektů z důvodů nižších tržeb apod. nenabízíme. A to ani v souvislosti s šířením koronaviru.

 1.  Jak plánujete modifikovat přístup k úpisu pojištění odpovědnosti s ohledem na současnou světovou situaci týkající se šíření koronaviru typu Covid-19?

Stanovisko SP

V rámci pojištění odpovědnosti máme újmy způsobené rozšířením nebo zavlečením nakažlivé choroby lidí nebo zvířat standardně vyloučeny. Potlačení této výluky je možné, např. s ohledem na hostinskou činnost pojištěného, avšak výhradně pro salmonelu, listerii, úplavici a kampylobakterii. Nikoli tedy pro koronavirus a jiné.