Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

COVID19 - STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Vyjádření pojistitelů ke stavebně montážnímu pojištění v souvislosti s možným přerušení nebo zastavení prací na budovaném díle.

 

  1. Dotazovali jsme se pojistitelů, jak by přistupovali k situaci, kdy dojde vzhledem k vládnímu nařízení k přerušení nebo zastavení prací na budovaném díle a zda bude aplikována výluka na škody, které byly způsobeny tímto přerušením nebo zastavením prací.
  2. Dále jsme se dotazovali, jak budou pojistitelé postupovat při následném prodloužení pojistné doby a zda budou požadovat dodatečné pojistné.

 

Allianz pojišťovna, a.s.

Allianz pojišťovna si uvědomuje, že vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru COVID-19 a z toho vyplývajícími opatřeními vlády se naši společní klienti dostávají do velmi svízelné situace. Chápeme, že  na některých stavbách již nastávají situace, kdy klient nemůže pokračovat ve výstavbě z důvodu výpadku zahraničních dělníků, karantény pracovníků, nebo řeší náhrady za dražší subdodavatele apod. a musí tedy stavební práce přerušit nebo omezit. Myslím, že se však shodneme, že tyto typy „škod“ nelze samozřejmě řešit v rámci CAR – EAR pojištění, protože zde nedochází k žádné „majetkové“ škodě na budovaném stavebně-montážním díle. Proto bude tato výluka uvedená v našich VPP platit i nadále. Tato výluka by se případně vztahovala na škody, které by vznikaly v důsledku nedodržení technologické kázně nebo obecně pracovního postupu – a tato nekázeň nebo porušení by vedlo k majetkové škodě. Naopak se tato výluka nevztahuje na případné škody, které by vznikly v době přerušení práce, ale nemají přímou ani nepřímou souvislost s tímto přerušením. Typickým příkladem je škoda způsobená záplavou nebo povodní, vichřicí, apod.

 

Protože však chceme být našim partnerům oporou i v těchto složitých situacích, rozhodli jsme se, že pokud dojde na konkrétním stavebně-montážním díle ke zpoždění, které je zaviněno přímo či nepřímo koronavirem COVID-19, poskytneme prodloužení pojistného krytí nepřekračující 3 měsíce zcela zdarma.

Samozřejmě budeme všechny takové případy řešit individuálně.

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Ke každému jednotlivému případu pozastavení stavební činnosti se budeme stavět individuálně dle žádosti pojistníka.

Pokud dojde k situaci, kdy nebude možné předat stavbu z důvodu toho, že stavební úřad odmítne provést kolaudaci z důvodu omezení jejich činnosti v době nákazy COVID 19, jsme připraveni prodloužit krytí v rozsahu smlouvy o jeden měsíc bez doplatku pojistného. Pokud by tato doba měla být delší budeme řešit opět individuálně s omezením rozsahu např. na živelní poj. nebezpečí za dodatečné pojistné.

V případě jednotlivých PS se obracejte na konkrétní upisovatele s konkrétní žádostí emailem.

 

 

Colonnade Insurance S.A

Výluky máme stejné nebo podobné jako většina trhu.

Prodloužení pojistného bychom řešili individuálně, zatím nám takový případ nenastal.

 

ČSOB Pojišťovna, a.s.

„Uvedená výluka ve VPP se vztahuje na situace, kdy škodní událost je přímým následkem přerušení nebo zastavení činnosti na stavbě (např. ztvrdnutí betonu při přerušení stavby, zatečení z důvodu nedodělání střechy, poškození a koroze z důvodu dlouhodobého přerušení atd). Nejedná se tedy o výluku všech škod nastalých v době přerušení nebo zastavení, ale jen těch, které přímým následkem tohoto zastavení.

Dále uvedená výluka nemá výjimku pro přerušení nebo zastavení prací z důvodu zásahu státní moci, tzn. výše uvedené situace přímých škod vzniklých přerušením nebo zastavením nejsou kryty ani v případě zásahu veřejné moci.“

A co se týče finanční stránky věci, tak asi takto:

„Tady máme obecnou odpověď, že budeme postupovat individuálně na základě okolností konkrétního případu, takže zcela určitě nedáme „generální pardon“. Dokážeme si to představit u krátkodobějších SMP, kde skutečně 14 denní či podobná odstávka může způsobit průtah. Pokud se ale bavíme o těch větších SMP, tak si nedokážu představit, že např. v r. 2022 bude někdo chtít prodloužit SMP zadarmo s odkazem na třínedělní zpoždění v březnu 2020.

Dále pak popsané situace nejsou ze strany pojistitele jakkoli kontrolovatelné, doložitelné atd,, tudíž vycházíme z toho, že riziko běží dále.“

Závěrem bych ti rád přislíbil, že se každým případem budeme zabývat individuálně, a že se pokusíme najít takové řešení, aby bylo pro klienta přijatelné.

 

Direct pojišťovna, a.s.

V našich pojistných podmínkách máme jak přerušení prací, tak úřední zásah vyloučen.

V případě, že by u naše klienta k tomuto došlo, budeme vždy přistupovat individuálně. Záleželo by na očekávané délce a rozsahu přerušení prací, druhu díla, atd…

Samozřejmě prodloužení budeme připraveni klientovi nabídnout. Výše požadovaného pojistného bude opět stanovena individuálně.

Nicméně mohu přislíbit, že se v této nelehké situace budeme snažit najít vždy nejlepší řešení pro klienta.

 

HDI Versicherung AG

Vnímáme tu situaci přes takříkajíc společného jmenovatele a tím je i zde potenciální „zvýšení rizika“ čili i při pochybnostech doporučuji každopádně informovat pojišťovnu jak o přerušení/omezení prací (a podniknutých opatřeních), tak pak i o obnovení prací.

 Hlavně ale v případě škody bude vždy na pojistiteli, aby neprůstřelně argumentoval, že na vznik škody mělo přímý vliv právě zastavení prací.

 Pojištění postižených projektů se bude prodlužovat a někde půjde třeba argumentovat naopak snížením rizika a to pak může jít pozitivně zohlednit při stanovení dodatečného pojistného. I proto se vyplatí, aby pojistitel byl včas a detailně informován. Bude to pak záviset určitě na intenzitě expozice živelními riziky, okolním provozem, apod. Bude třeba to řešit případ od případu.

 

Chubb European Group SE

Naše stanovisko je takové, že budeme řešit jednotlivé projekty dle skutečné situace na staveništi, včetně opatřeních, které pojistník podnikl.

V našich pojistných podmínkách máme následující body týkající se změny rizika:

 4.3. Změna a zánik pojistného rizika

 4.3.1    Zvýšení pojistného rizika

Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit.

4.3.2    Oznamovací povinnost

Pojistník a pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli v písemné formě změnu nebo zánik pojistného rizika, ke kterému došlo v průběhu pojistné doby.

 4.3.3    Změna smlouvy a výpověď ze smlouvy

Pokud se v pojistné době pojistné riziko zvýší, vzniká pojistiteli právo navrhnout změnu smlouvy nebo smlouvu vypovědět v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

 

Generali Česká pojišťovna a.s.

Pro případ dlouhodobých zastavení staveb a montáží máme v našich aktuálních VPP stanovenu povinnost pojistníka / pojištěného informovat pojišťovnu o zastavení prací, které přesáhne 30 dnů – Jedná se o upřesnění obecné zákonné povinnosti informovat pojišťovnu o změně rizika.

V aktuální situaci bychom za takové zastavení prací na budovaném díle považovali stav, kdy ustane na díle veškerá pracovní činnost a tento stav je oficiálně řešen mezi objednatelem / zhotovitelem (zápis do st. deníku / dohoda o zastavení prací / jednostranné zastavení staveb ze strany zhotovitele apod.)   - pokud takové zastavení prací přesáhne 30 je dána dle VPP povinnost nahlášení pojistiteli.

V tuto chvíli nemáme definitivně připraveno hromadné paušální řešení pro případ dlouhodobého plošného zastavení stavební výroby – podle vývoje situace budeme s předstihem reagovat a hledat vstřícné řešení pro naše klienty.

Pro individuální případy dlouhodobě přerušených staveb jsme připraveni jednat o způsobu pokračování pojištění u stavebně-montážních děl v pozastaveném stavu, případně o předčasném ukončování pojištění, pokud by se dané dílo zastavovalo na neurčito a pojistník nechtěl v pojištění pokračovat.

Za standardní řešení pojistného krytí pro pozastavená díla považujeme aplikaci doložky „sillent risk“ –kterou se krytí pozastaveného díla převádí do režimu vyjmenovaných nebezpečí, a která stanovuje povinnosti pojištěného – zakonzervování a ochranu nedokončených částí díla a způsob jeho ochrany. Za dobu trvání takto omezeného krytí se pojistné odvozuje z živelní expozice dle místa pojištění a charakteru daného díla.

 

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Za úplné zastavení prací na pojištěném budovaném díle ve smyslu výluky uvedené v čl. 3 odst. 1) písm. d) VPP P-777/14 považujeme stav, když dojde k zastavení/ukončení veškeré činnosti na budovaném díle. Většinou o tom bude, např. zápis ve stavebním deníku nebo bude existovat dohoda s objednatelem nebo půjde o jednostranný krok zhotovitele… Podmínkou pro uplatnění výluky je, že ke škodné události musí dojít v příčinné souvislosti s úplným zastavením prací.

Pokud současně dojde i k ukončení vztahu s objednatelem, ať už jednostranným, nebo oboustranným ukončením smluvního vztahu, dochází i k ukončení pojištění viz čl. 5 odst. 1) písm. b) VPP P-777/14 („Za okamžik ukončení činnosti zhotovitele na pojištěném budovaném díle se považuje okamžik, kdy zhotovitel ukončil stavební nebo montážní činnost na pojištěném budovaném díle z důvodu zániku předmětné smlouvy o dílo, zejména na základě její výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele nebo objednatele.“).

Za částečné zastavení prací na pojištěném budovaném díle ve smyslu výluky uvedené v čl. 3 odst. 1) písm. d) VPP P-777/14 považujeme stav, když dojde k zastavení některých prací na budovaném díle, které měly být dle harmonogramu prováděny. Podmínkou pro uplatnění výluky je, že ke škodné události musí dojít v příčinné souvislosti s částečným zastavením prací.

Pokud dojde pouze k částečnému zastavení prací, je dále potřeba mít na paměti, že s velkou pravděpodobností dojde ke zvýšení pojistného rizika, jež jsou pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, povinni oznámit pojistiteli a pojistitel nastaví individuální podmínky, za kterých bude pojištění pokračovat.

Jsme si vědomi toho, že ať již úplné nebo částečné zastavení nebo přerušení prací na pojištěném budovaném díle bude sebou pravděpodobně přinášet prodloužení doby výstavby. Žádost o prodloužení doby pojištění budovaného díla budeme posuzovat individuálně, u každé smlouvy, u každého klienta, podle konkrétních okolností, druhu stavby, rozsahu pojištění apod.

Vyvozovat předem obecné závěry a požadavky nelze.

 

SLAVIA pojišťovna a.s.

V případě potřeby prodloužení pojistné doby jsme připraveni k tomuto přistoupit, v závislosti na okolnostech takového prodloužení. Podmínky, za kterých by k prodloužení došlo však nejsme v tuto chvíli schopni predikovat, tedy ani garantovat bezplatné prodloužení.

 Čekáme na doplnění vyjádření.

 

Uniqa pojišťovna, a.s.

Úplné / částečné zastavení prací

Každá, i ta nejjednodušší stavba, probíhá podle harmonogramu stavebních prací. Harmonogram stanovuje jak na sebe musí jednotlivé stavební úkony navazovat, v jakém pořadí a s jakými časovými odstupy (technologickými přestávkami) musí být stavební úkony prováděny tak, aby byly dodrženy všechny normy a pravidla, jejichž splnění pak zaručuje kvalitní výsledek - stavební dílo.

Zastavení prací znamená náhlé přerušení tohoto sledu prací ať už je vyvoláno úředním rozhodnutím, dodavatelsko-odběratelskými vztahy nebo situací, které čelíme nyní (šíření koronaviru).

Úplné zastavení prací znamená, že se toto náhlé přerušení vztahuje na celé staveniště, částečné zastavení prací pak pouze na jeden stavební objekt nebo skupinu stavebních objektů, přičemž zbývající části stavby mohou pokračovat podle harmonogramu.

 

Jak budeme postupovat v případě, že se úplné nebo částečné zastavení prací bude týkat našich klientů?

Chtěli bychom naše klienty ujistit, že v této souvislosti mohou počítat s naším vstřícným přístupem při řešení potřeby prodloužení doby pojištění výstavby.

U kratších prodloužení (do 30. dnů) nevylučujeme poskytnout možnost prodloužení zcela zdarma. V případě nutnosti stavbu zcela pozastavit připadá v úvahu případně dohodnout převedení pojištění stavby do režimu typu na způsob „Silent risk“, tedy z režimu All-risk do režimu vyjmenovaných rizik.

Každé žádosti o prodloužení pojištění doby výstavby se budeme věnovat individuálně, dle typu stavby a stupně jejího dokončení, požádáme případně o aktualizované informace a navrhneme řešení.