Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Etický kodex

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI IBS-GROUP S.E.

Vaše povinnosti po dobu spolupráce se společností IBS-GROUP S.E. (dále jen IBS)

Během práce pro společnost IBS je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň integrity. Tento materiál Vás informuje o kodexu chování ve společnosti IBS a uvádí nástin pravidel, jež toto chování podporují.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vaši přímou kontaktní osobu ve společnosti IBS.

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vaší smlouvou či smlouvami se společností IBS.

Kodex chování společnosti IBS

Vyzývá jednotlivce, aby:

 • dodržovali všechny příslušné zákony

 • byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích

 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi

 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity

 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí

 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

Jako nezávislý zprostředkovatel pojištění jste povinen vybrat a navrhnout zákazníkovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany zákazníka.
Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání   nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru zákazníků a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.
Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.
Jste povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu k zákazníkům

 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění zákazníků

 • poskytujte zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně

 • neakceptujte požadavky zákazníka na sjednání pojištění s nečestnými úmysly

 • v závislosti na obsahu smlouvy se zákazníkem jste odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech

 • musíte umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojišťovnou

 • nepoužívejte za účelem získání zákazníka nekalých a neetických praktik vůči konkurenci

Střet zájmů

 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s Vaší prací při plnění úkolů pro společnost IBS, nebo by mohly budit zdání takového konfliktu

 • nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti IBS pro Vaše aktivity, které provádíte mimo rámec práce, prováděné pro společnost IBS

 • nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti IBS

 • pokud se Vás týká možný konflikt zájmů, ohlaste to písemně Vašemu přímému kontaktu ve společnosti IBS

Kontrolní a účetní postupy

 • dodržujte účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly

 • veďte přesně a udržujte Vaši chronologickou evidenci a další evidenci týkající se prací pro společnost IBS aktuální a kompletní a zacházejte s ní jako s důvěrnou

 • zajišťujte důvěrnost informací společnosti IBS

 • neuvádějte informace společnosti IBS mimo rámec této společnosti, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas vedení společnosti IBS

Duševní vlastnictví

 • chraňte duševní vlastnictví společnosti IBS i třetích stran

 • s výjimkou případů, kdy to vyžaduje Vaše práce, nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje společnosti IBS nebo jiných subjektů, které společnost IBS chrání jako důvěrné

 • na závěr Vaší spolupráce se společností IBS odevzdejte bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem společnosti IBS, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter

 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obraťte se na Váš přímý kontakt ve společnosti IBS

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem

 • udržujte pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního obtěžování a šikanování


Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

 • dodržujte všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce, a požární ochrany

 • vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí

 • provádějte prevenci pracovních úrazů


Bezpečnost a krizový management

 • dodržujte pravidla jednotlivých objektů společnosti IBS pro vstup a opuštění budov

 • zabraňte přístupu do objektů společnosti IBS neoprávněným osobám

 • chraňte majetek a zařízení společnosti IBS před krádežemi a zneužitím

 • podporujte dodržování postupů k prevenci kriminálních činů ohrožujících zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery společnosti IBS i její zařízení a technologie

Konkurenční vztahy

 • nikdy nehovořte s představiteli konkurence společnosti IBS o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem Vaší spolupráce se společností IBS

 • případnou komunikaci s konkurenty společnosti IBS udržujte pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod

 • vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých smluv nebo dohod

Vztahy s pojišťovnami

 • buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s dodavateli zákonně, účelně a poctivě

 • nikdy nesmíte být závislý na kterékoliv pojišťovně

 • mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojišťovnách a jejich produktech

 • při umisťování obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některé z pojišťoven

 • s pojišťovnami udržujte dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci

Ochrana soukromí

 • informace o zákaznících používejte jen k oprávněným podnikatelským účelům

 • zabezpečte Vaše informace o zákaznících jak v písemné formě, tak v elektronické podobě

 • nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o Vašich zákaznících v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem a ochraně osobních údajů

 • pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jste povinni s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a směrnicí GDPR

Spolupráce s veřejnoprávními orgány

 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při všech kontaktech s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí

 • při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte i pouhému zdání nepatřičného chování a důsledně dodržujte zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům

Interní a důvěrné informace

 • nezveřejňujte a neuvolňujte (kromě případů, kdy to vyžaduje Vaše práce pro společnost IBS) interní nebo důvěrné informace nebo údaje společnosti IBS nebo jiných subjektů, jež je společnost IBS povinna chránit jako důvěrné

 • informace, které vznikly při práci pro společnost IBS, jsou majetkem společnosti IBS

 • při ukončování Vašeho úkolu pro společnost IBS odevzdejte bez prodlení veškeré náležitosti, které patří společnosti IBS, včetně materiálů, jež mají povahu důvěrných nebo interních materiálů

 • pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte o objasnění Váš přímý kontakt ve společnosti IBS